Follow

暴乍变凊天。衣裳多添,乇多食。

Bó̤-cá biéng chéng-tiĕng. Ĭ-siòng dŏ̤ tiĕng, nó̤h dŏ̤ siăh.

· · Tootle for Mastodon · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
alive.bar

你好,欢迎使用 alive.bar 社交媒体实例。 alive.bar 仅仅是一个服务器位于美国的网站,它使用了「长毛象(Mastodon)」服务。